Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) είναι το μοναδικό στην Αττική εργοστάσιο μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων με δημόσιο, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα το οποίο στο πλαίσιο του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) θα αποτελέσει καίριας σημασίας εγκατάσταση για τη μείωση των σύμμεικτων και ειδικότερα των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων προς ταφή.

Το ΕΜΑΚ βρίσκεται στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής και είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ευρώπη. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1997 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Απασχολεί περίπου 200 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και διαθέτει σύγχρονο εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο παρακολουθούνται on line όλα τα μηχανήματα και οι φάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων.

Η ονομαστική δυναμικότητα του ΕΜΑΚ είναι 1.200 τόνους και παράγονται: 100-150 τόνοι κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό), πάνω από 350 τόνοι SRF (απορριμματογενές ανακτώμενο στερεό καύσιμο), ανακτώνται περίπου 50 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (αλουμίνιο, σίδηρο, πλαστικό και χαρτί-χαρτόνι), προκύπτουν άχρηστα της τάξης των 250-300 τόνων και άλλες απώλειες (υγρασία και αέρια).

Είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Απασχολεί περίπου 200 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και διαθέτει σύγχρονο εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο παρακολουθούνται on line όλα τα μηχανήματα και οι φάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων.

Η περιφραγμένη έκταση της εγκατάστασης (κτίρια, οδοποιία, πλατεία χουμοποίησης, πλατεία ελιγμών απορριμματοφόρων και περιβάλλων χώρος) ανέρχεται σε περίπου 135.000 m2. Το σύνολο της επεξεργασίας των απορριμμάτων πραγματοποιείται εντός κτηρίων του ΕΜΑ που αναπτύσσονται κλιμακωτά παρακολουθώντας κατά το δυνατόν την μορφολογία του εδάφους.
Ζυγιστήριο και Φυλάκιο

Πρόκειται για διαδοχικές υποδομές εντός του οικοπέδου, πλησίον της κεντρικής πύλης του εργοστασίου. Όλα τα οχήματα ζυγίζονται στην είσοδο και στην έξοδο. Η ζύγιση γίνεται μέσω των δύο γεφυροπλαστιγγών εισόδου και μιας γεφυροπλάστιγγας εξόδου.

Μονάδα υποδοχής απορριμμάτων - Κτήριο Μηχανικού Διαχωρισμού

Το κτίριο είναι χωροθετημένο στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου και αποτελείται από τέσσερα τμήματα: τα τρία προς βορρά είναι υποδοχείς του συγκροτήματος και το τέταρτο είναι το κυρίως βιομηχανοστάσιο. Η μονάδα Υποδοχής των απορριμμάτων εξυπηρετεί την παραλαβή των σύμμεικτων απορριμμάτων που απορρίπτουν τα απορριμματοφόρα οχήματα των δήμων-μελών του ΕΔΣΝΑ. Στη μονάδα Υποδοχής, τα απορρίμματα, μετά την απομάκρυνση των ογκωδών, δοσομετρούνται και οδηγούνται προς την επεξεργασία τους στο κτήριο Μηχανικού Διαχωρισμού όπου πραγματοποιείται η ανάκτηση ανακυκλώσιμων προϊόντων σιδήρου, αλουμινίου πλαστικών χαρτιών κλπ και του αποριμματογενούς στερεού καυσίμου. Ο διαχωρισμός των σύμμεικτων απορριμμάτων σε οργανικό και ξηρό κλάσμα εκτελείται σε τρεις ανεξάρτητες μονάδες (module A,B,C). Εν συνεχεία το ξηρό κλάσμα οδηγείται στην μονάδα επεξεργασίας ξηρού κλάσματος εντός του κηρίου Μηχανικού Διαχωρισμού. Οι διατάξεις απαγωγής του αέρα στο κτήριο μηχανικού διαχωρισμού περιλαμβάνουν οριζόντιους κεντρικούς αγωγούς, κατακόρυφες διακλαδώσεις, σύστημα αεραγωγών απαγωγής του αέρα που οδηγούν τον απαγόμενο αέρα σε 4 βιόφιλτρα.

Κτήριο Ταχείας Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης Compost

Το κτήριο Ταχείας Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης Compost όπου πραγματοποιείται η ταχεία κομποστοποίηση του μίγματος του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων με πράσινα απόβλητα που παράγεται στο κτήριο του Μηχανικού Διαχωρισμού. Διατίθενται 48 κανάλια, στην είσοδο των οποίων το υλικό φορτώνεται μηχανικά. Τα κανάλια της μονάδας κατανέμονται σε τρία τμήματα, τα οποία αντιστοιχούν στα τρία modules του Μηχανικού Διαχωρισμού. Κάθε τμήμα αποτελείται από τέσσερις γραμμές επεξεργασίας (τετράδες καναλιών), οι οποίες τροφοδοτούνται από το αντίστοιχο module με ανεξάρτητο σύστημα ταινιοδρόμων. Για την ανάδευση και προώθηση του υλικού χρησιμοποιούνται συνολικά έξι μηχανήματα ανάδευσης- αερισμού – ύγρανσης (ΜΑΑΥ) και αντιστοιχούν δύο ΜΑΑΥ ανά module. Για τον αερισμό του υλικού που βρίσκεται στο τμήμα κομποστοποίησης, κάθε κανάλι διαθέτει ψευδοδάπεδο, το οποίο επιτρέπει αφενός τη διέλευση του αέρα και αφετέρου τη διέλευση των στραγγιδίων προς το βιολογικό καθαρισμό του Εργοστασίου. Το μήκος του καναλιού κομποστοποίησης διαιρείται σε τέσσερις ζώνες αερισμού. Στις τρεις πρώτες ζώνες εφαρμόζεται αερισμός με τη μέθοδο της αναρρόφησης, ενώ στην τελευταία εφαρμόζεται η μέθοδος της εμφύσησης. Στο κτήριο αυτό υπάρχει και η μονάδα απόσμησης των αερίων ρύπων κομποστοποίησης που εν συντομία καλείται Scrubbers λόγω της τεχνολογίας που εφαρμόζεται.

Κτήριο Ραφιναρίας

Αποτελεί μια αυτοτελή μονάδα εξευγενισμού. Το οργανικό κλάσμα μετά την κομποστοποίηση παραγόμενο οδηγείται προς ραφινάρισμα, που συνίσταται στο διαχωρισμό του από ξένες προσμίξεις (κυρίως γυαλί, σκληρά πλαστικά, χαλικάκι, film πλαστικών), καθώς και από τα μη πλήρως κομποστοποιημένα οργανικά στερεά.

Κτήριο Συσκευασίας και Τυποποίησης Compost

Το compost που εξέρχεται από τη μονάδα ραφιναρίας καταλήγει, μέσω μεταφορικής ταινίας, σε υπαίθρια πλατεία από σκυρόδεμα. Το μέρος αυτού που προορίζεται για τυποποίηση αποθηκεύεται την ολοκλήρωση των διαδικασιών χουμοποίησης και τη συνέχεια λειοτρίβεται σε μέγεθος μικρότερο των 2 mm, ζυγίζεται, ενσακκίζεται και παλετάρεται.

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΕΜΑ

Η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΕΜΑ, παραλαμβάνει τα στραγγίσματα που προκύπτουν κατά την επεξεργασία των απορριμμάτων στο ΕΜΑ καθώς και τα λοιπά λύματα ακαθάρτων όλου του εργοστασίου. Η μέθοδος επεξεργασίας των λοιπών υγρών αποβλήτων βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες και ειδικότερα: βιολογική διάσπαση του οργανικού φορτίου, βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση - απονιτροποίηση) και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος (παρατεταμένος αερισμός).

Κτήριο Διοίκησης- Κεντρικού Ελέγχου- Εξυπηρέτησης προσωπικού

Είναι χωροθετημένο δυτικά των εγκαταστάσεων.

Συνεργείο- Αποθήκη

Πρόκειται για κτίριο βιομηχανικού τύπου στη νότια μεριά του ΕΜΑΚ

Πηγή Ιστοσελίδα Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ! ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ & ΦΙΛΕΣ

postcard image1
 
Κάντε κλικ εδώ και στείλτε μια ηλεκτρονική κάρτα (e-card) σε φίλους και φίλες σας.

μαθετε τα νεα μας

Κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε νέα, ανακοινώσεις, προσκλήσεις σε δράσεις και χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα κομποστοποίησης.